Tandemehdot

Tandemehdot2021-12-19T13:21:50+02:00

Tandemhyppykurssien sekä lahjakorttien toimitusehdot

Näitä ehtoja sovelletaan Kuopion Laskuvarjourheilijat ry:n (myöhemmin KLU) järjestämiin tandemhyppykursseihin sekä lahjakortteihin. KLU järjestää laskuvarjohyppäämisessä tandemhyppykursseja ja niitä arvioidaan oikeudellisesti yhdistyksen jäsenilleen tarjoamina kursseina. Hyppääjä tulee kurssin suorittamalla harrastamaan laskuvarjohyppäämistä Kuopion laskuvarjourheilijat ry:n jäsenenä. KLU:n velvoitteita arvioitaessa tulee huomioida, että kyseessä on kerhotoiminta, joka perustuu pitkälle vapaaehtoisuuteen. Tästä syystä KLU:lle ei voida asettaa kaupalliseen toimijaan rinnastettavia velvoitteita. Kyse ei ole elinkeinotoiminnasta, eikä kurssia tule tällaisena arvioida. Hyppykurssin varaaja, lahjakortin ostaja/tilaaja sekä hypyn suorittava henkilö sitoutuvat kurssin varaamalla tai lahjakortin ostamalla/tilaamalla näiden sopimusehtojen noudattamiseen.

Hyppykurssin varaus, hinta, maksun sisältö ja peruutus

Tandem

Varatun kurssiajan peruutuksesta tulee aina ilmoittaa mahdollisimman pian siitä, kun on saanut tiedon esteestä. Koulutukseen on saavuttava viimeistään varattuna aikana. Tandemhyppykurssin hinta on varaushetkellä voimassa olevassa hinnastossa oleva taikka KLU:n muutoin ilmoittama hinta. Hinnastossa taikka ilmoitetun hinnan yhteydessä on yksilöity myös maksun sisältö. Tandemhyppykurssit sisältävät KLU:n jäsenyyden ja jäsenmaksun kurssivuonna, opetuksen sekä hypyllä tarvittavat varusteet ilman erillistä korvausta.

KLU:n hallituksella on oikeus muuttaa hinnastoa perustellusta syystä, kuten toimintakustannusten odottamattomasta muutoksesta taikka muusta vastaavasta syystä. Tandemkurssimaksuun sisältyy tällä hetkellä voimassa olevan hinnaston mukaan tandemkurssin käyneille oikeus osallistua samana vuonna 100 €:n alennuksella alkeiskurssille tai toiselle tandemkurssille.

Lahjakortti

Lahjakortti oikeuttaa suorittamaan tandemhyppykurssin. Kurssin muoto on määritelty lahjakortissa. Lahjakortti on voimassa yhden (1) vuoden ostopäivästä, mikäli erikseen ei ole toisin sovittu. Lahjakortin voimassaoloaikaa voi jatkaa vuoden kerrallaan maksamalla 50 € lisämaksun ennen kuin lahjakortin kulloinenkin voimassaoloaika on mennyt umpeen. Lahjakortti toimitetaan sähköpostitse maksajan antamaan sähköpostiosoitteeseen pääsääntöisesti heti maksamisen jälkeen, mutta viimeistään muutaman arkipäivän kuluessa tilauksesta. Lahjakortin saaja voi lahjan saatuaan varata itse ajan kurssille. Lahjakorttia pitää säilyttää huolellisesti ja ottaa mukaan kurssi- tai hyppypaikalle, jossa se kerätään talteen KLU:n arkistoon. Kortissa olevan yksilöllisen tunnistekoodin voi käyttää vain kerran. Lahjakortin tai tunnistekoodin esittäminen on edellytyksenä hypylle. Lahjakortti ei ole henkilökohtainen, joten sen voi siirtää toiselle henkilölle. Jos lahjakortissa on alennusehtoja, on kortin käyttäjän (hyppääjän) täytettävä samat ehdot. Huomioi ennen ostoa, että tandemhyppykausi on vuosittain yleensä toukokuusta syyskuuhun. Tandemhyppyä ei voida järjestää hyppykauden ulkopuolella. Huomioithan myös hyppäämiselle asetetut vaatimukset koskien muun muassa hyppääjän terveydentilaa sekä kokoa (maksimi 100 kg). Käyttämättä jäänyttä lahjakorttia ei hyvitetä tai maksua palauteta.

Kuopion laskuvarjourheilijat ry voi palauttaa voimassa olevasta lahjakortista suoritetun maksun vain painavasta syystä. Tällaisena voi olla esimerkiksi lääkärintodistus esteestä hypyn suorittamiselle. Esteen on jatkuttava vähintään koko lahjakortin voimassaoloajan siten, ettei hyppyä voida toteuttaa lahjakortin voimassaoloaikana. Painavaksi syyksi ei katsota kortin vanhenemista tai sitä, että hyppääjä ei ole ottanut yhteyttä varatakseen aikaa hypylle riittävän aktiivisesti ja voimassaoloajan kurssit ovat tästä syystä jo täynnä. Hyvityspyyntö on tehtävä kirjallisesti (sähköpostitse tai kirjeitse) kuukauden kuluessa siitä, kun este on tullut hyvitystä hakevan tahon tietoon. Ensisijainen hyvityskeino on aina ja kaikissa tilanteissa lahjakortin siirtäminen seuraavalle hyppykaudelle (tai toiselle henkilölle). Mahdollisten esteiden hyväksymisestä tai rahallisesta hyvityksestä päättää Kuopion laskuvarjourheilijat ry:n hallitus. Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti. Palautettavasta lahjakortin hinnasta vähennetään toimistokulut (20 €). Verkkokaupasta ostettujen lahjakorttien maksu palautetaan aina asiakkaan käyttämälle maksutavalle. Muualta hankittujen lahjakorttien maksu palautetaan joko maksajan tai lahjakortin saaneen henkilön ilmoittamalle tilille. Palautuksesta voidaan vähentää myös muita suoraan aiheutuneita kuluja.

Perehdytys hyppykurssille, hyppy ja riskien tiedostaminen

Koulutus hypylle alkaa sovittuna aikana. Hyppääjä vastaa siitä, että hän on tällöin paikalla hyppykuntoisena. Ennen hyppyä tandemhyppymestari ja hyppääjä käyvät maassa läpi hypyn kulun sekä harjoittelevat uloshyppy- ja vapaapudotusasentoa sekä käyvät läpi varusteiden pukemisen. Lisäksi hyppääjä käy läpi ja täyttää yhdessä hyppymestarin kanssa terveydentila- ja vastuunvapautuslomakkeet (henkilö- tietolomake). Perehdytykseen kuluu aikaa noin tunti, jonka jälkeen suoritetaan hyppy. Sää tai muut syyt saattavat viivästyttää perehdytystä tai hyppyä. Terveydentilavakuutusta koskevia asioista voit tiedustella jo etukäteen tandemhyppymestarilta. Jos epäilet, että terveydentilavaatimusten täyttyminen vaatii käyntiä lääkärillä, kannattaa se hoitaa ennen kurssin alkua. Tandemhyppymestari tai koulutuspäällikkö voi keskeyttää oppilaan koulutuksen missä vaiheessa koulutusta tahansa. Jos koulutus keskeytetään kerhon toimesta, palautetaan kurssilaiselle kurssin hinta kokonaisuudessaan vähennettynä 20 € toimistomaksulla.

Terveydentilavaatimukset ja muut hyppääjän vastuulla olevat seikat

Hyppääjän ikä- ja kokovaatimukset

Hyppääjän tulee olla kurssille tullessaan 15 vuotta täyttänyt. Alle 18-vuotiaalta vaadimme huoltajan suostumuksen hypylle. Jos hyppääjä on hyppäämään tullessaan täyttänyt 65 vuotta, hänen tulee esittää lääkärintodistus kurssin vastaavalle hyppymestarille. Käytettävän kaluston takia yläraja hyppääjän painolle on 100 kg. Tandemhyppääjän maksimipituus on 200 cm.

Terveydentilavaatimukset ja lääkärintodistus

Laskuvarjohyppääminen on urheilua. Se vaatii fyysistä ja henkistä kuntoa sekä normaalia terveyttä. Laskuvarjohyppääminen vaatii pääasiassa normaalia terveydentilaa. Hyppäämisen kuitenkin estävät sellaiset sairaudet tai tilat, jotka aiheuttavat edes hetkellistä tajuttomuutta tai toimintakyvyn menetystä. Hyppääjällä ei saa olla vikoja tai sairauksia, jotka rajoittavat liikaa fyysistä tai henkistä suorituskykyä. Raajojen liikkuvuuden tulee olla normaali. Erityisesti olkapäävammojen tulee olla täysin parantuneita. Olkapäiden tulee kestää vääntöä ja rasitusta. Tajunnan tason menetyksiä ei saa olla. Psyyken tulee olla normaali. Näkövaatimukset tulee täyttää, ja puhekuulon tulee olla normaali. Poikkeamat normaalista perusterveydestä arvioidaan tapauskohtaisesti lääkärinlausunnon perusteella. Jokaisen hyppääjän tulee antaa terveydentilavakuutus KLU:n ohjeistamalla tavalla. Tandemoppilaan vaatimukset ovat osittain edellä kuvattua lievemmät. Lääkärintodistus vaaditaan 65 vuotta täyttäneiltä, jos terveydentilavakuutus antaa siihen aihetta tai KLU:lla on muuten syytä sellaista vaatia. Lääkärintodistus tulee tällöin hankkia ja toimittaa KLU:n ohjeistuksen mukaisesti.

Hyppääjä vastaa aina siitä, että hän täyttää hyppäämiselle asetetut terveydentilavaatimukset KLU:n ohjeistamalla tavalla. Laskuvarjohyppyä ei voi suorittaa, jos hyppääjä on sairas tai ei muutoin ole hyppykuntoinen. Mikäli peruutusta ei ole tehty riittävän ajoissa taikka riittävän selvästi, menettää hyppääjä koko hyppykurssin ja sitoutuu maksamaan hyppyhinnan täysimääräisesti KLU:lle. Hyppääjä vastaa terveydentilavakuutuksessa antamistaan tiedoista. Virheelliset tiedot saattavat aiheuttaa vaaratilanteen sekä hyppääjälle itselleen, että muille mukana oleville. Varmista myös, että terveytesi hyppypäivänä on hyvä. Sairaana suoritettu hyppy voi heikentää terveydentilaa tai aiheuttaa muuta vahinkoa. Flunssassa tai kuumeessa ei tule hypätä, sillä painevaihtelut voivat aiheuttaa esimerkiksi onteloiden ja tärykalvojen vaurioitumista. Lisätietoja omasta terveydentilastasi ja sen soveltumisesta laskuvarjohyppyyn saat hoitavalta lääkäriltäsi.

Muut hyppääjän vastuulla olevat seikat

Hyppääjä vastaa siitä, että hän on hyppykunnossa ja oikeassa paikassa hänelle ilmoitettuna aikana. Mikäli hyppääjä ei ole hyppymestarin arvion mukaan hyppykuntoinen esimerkiksi humalatilan tai muiden päihteiden käytön, univelan, krapulan, uhoamisen, vääränlaisen asenteen tai muun syyn takia, hyppy peruuntuu. Tällöin hyppääjä tai varauksen maksaja ei ole oikeutettu maksun palautukseen, hypyn siirtämiseen tai muuhun hyvitykseen, vaan suoritettu maksu menetetään täysimääräisesti. Mikäli hyppykurssia ei ole maksettu, sitoutuvat varauksen tehnyt taho ja hyppääjä maksamaan kurssimaksun KLU:n vaatimuksesta. Hypyn kustannukset muodostuvat pääasiassa siitä, että kone nousee ilmaan. Tämän vuoksi hypyn peruuntuminen on hyppääjän omalla vastuulla sen jälkeen, kun lentokone on noussut lähelle hyppykorkeutta. Jos hyppääminen estyy tässä vaiheessa hyppääjän kieltäytyessä hyppäämästä tai muusta hyppääjästä johtuvasta syystä, katsotaan hyppy suoritetuksi. Tällöin hypystä suoritettuja maksuja tai lahjakorttia ei palauteta miltään osin. Hyppääjä ja varauksen tehnyt taho ovat velvollisia suorittamaan kurssimaksun kokonaisuudessaan KLU:lle. KLU voi kohtuussyistä arvioida tilanteen tapauskohtaisesti toisin. Tällöin kurssi voidaan siirtää tai myydä uusi kurssi edullisemmalla hinnalla.

Hyppääjä ja yhteyshenkilö vastaavat siitä, että he ovat tavoitettavissa annetuista yhteystiedoista varaushetkestä kurssin alkuun saakka. Mikäli yhteystiedot muuttuvat tai yhteyshenkilö vaihtuu, on tästä ilmoitettava KLU:lle hyvissä ajoin. Yhteystiedoissa olevista virheistä aiheutuneet menetykset ovat varaajan ja hyppääjän omalla vastuulla. Avaimet, kännykät, lompakot, korut ym. arvoesineet kannattaa jättää maahan (esim. lukittuun autoon tai toiselle henkilölle). KLU ei vastaa hypyn aikana vahingoittuneista arvoesineistä tai pilaantuneista vaatteista eikä myöskään kerhotiloihin tai parkkipaikalle jätetystä omaisuudesta.

Kuvaus ja sen mahdollinen epäonnistuminen

Mikäli tandemhypyn kuvaus ei onnistu kalustosta tai muusta tandemoppilaasta johtumattomasta syystä, hyvitetään hyppääjälle tai maksun suorittaneelle taholle takaisin 50 euroa. Muuta korvausta kuvauksen epäonnistumisesta ei suoriteta. Ilmoitusvastuu videon saapumattomuudesta on hyppääjällä. Kohtuullinen aika videon toimittamiselle alkaa kulkea siitä hetkestä, kun hyppääjä on ilmoittanut KLU:lle videon puuttumisesta. Jos KLU epäonnistuu toimittamaan hyppääjälle hypystä tallennetta kohtuullisen ajan kuluessa hypyn suorittamisesta ja tästä tehdystä huomautuksesta, hyvitetään hyppääjälle edellä mainittu 50 euroa. Muuta hyvitystä ei ole oikeutta saada. Kuvaus on aina kuvaajan oma taiteellinen näkemys. Sitä ei ole oikeutta arvostella eikä vaatia laadusta korvausta tai hyvitystä. Erimielisyystilanteessa Kuopion Laskuvarjourheilijat ry:n hallitus arvioi ensikädessä, onko kuvaus onnistunut vai epäonnistunut. Auringon heijastuksia, sumua, pilviä, pientä epätarkkuutta tai kaukaa kuvaamista ei pidetä missään tapauksessa kuvauksen epäonnistumisena.

KLU pidättää oikeuden käyttää kaikkea videokuvaajan, kouluttajien sekä toimistohenkilökunnan koulutuksen ja hypyn aikana kuvaamaa kuva- ja videomateriaalia yhdistyksen markkinointitarkoituksiin. Hyppypaikalla täytettävässä henkilötietolomakkeessa hyppääjä voi kuitenkin ilmoittaa, jos materiaalia ei saa käyttää ko. tarkoitukseen, jolloin KLU noudattaa tätä. KLU ei missään tapauksessa vastaa muiden kuin videokuvaajan ja kouluttajien kuvaaman materiaalin julkaisusta.

Sää- ja muu ilmailuongelmavaraus sekä ylivoimainen este ja muutokset

Laskuvarjohypyllä on aina sää- ja muu ilmailuvaraus. Sää- tai muu ilmailuun liittyvä este (joita voivat olla esimerkiksi ilmatilavaraus, kone- tai kalustorikko, kouluttajavajaus tai sairastapaus) saattaa estää hyppäämisen. Edellä mainitut esteet kuuluvat harrastuksen luonteeseen ja varaamalla kurssin varaaja ja hyppääjä tiedostavat tämän riskin. Tandemhypyn peruuntuessa tällaisesta syystä, sovimme uuden ajan yhdessä hyppääjän kanssa. KLU ei vastaa missään tilanteessa hypyn peruuntumisesta tai siirtämisestä aiheutuvista välittömistä taikka välillisistä kuluista hyppääjälle tai tukijoukoille. Emme korvaa myöskään peruuntumisen tai siirtämisen aiheuttamia matkakuluja. Tilannetta sään ja muiden edellä mainittujen asioiden osalta hyppypaikalla sekä arviota hypyn toteutumisesta voi tiedustella soittamalla hyppypäivänä numeroon +358 44 562 8161 (tandemhyppymestari). Jos numeroon ei vastata, se ei tarkoita, ettei hyppyä voida järjestää, vaan juuri sillä hetkellä ei ole ketään vastaamassa.

Ennen kuin hyppypaikalle saapuu, kannattaa varmistaa myös itse, että kaikki on hyppyä varten valmista. Teemme kaikkemme, jotta tandemhyppääjälle ja mahdolliselle kannustusjoukolle ei aiheudu turhaa ajomatkaa hyppypaikalle. Pyrimmekin ilmoittamaan tandemhypyn peruutuksesta aina mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Otamme tandemvarausta tehdessä ylös aina hyppääjän tai yhteyshenkilön puhelinnumeron, johon voimme ilmoittaa, ellei hyppy syystä tai toisesta onnistu sovittuna aikana. Ilmoitus peruutuksesta toimitetaan pääsääntöisesti tekstiviestillä. Varauksen tekijä on vastuussa siitä, että ilmoittautumisen yhteydessä annettu puhelinnumero on hyppypäivänä käytössä, numero on kirjoitettu oikein ja siihen voidaan lähettää tekstiviestejä niin, että ne tulevat perille ja luetuksi. KLU ei vastaa matkapuhelinverkon ominaisuuksista johtuvista viivytyksistä viestin perille tuloon tai katoamiseen eikä muista matkapuhelinverkon virhetilanteista tai kuuluvuusongelmista.

Ehtojen muuttaminen

Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme ilmoittamalla siitä joko hyppääjälle tai varauksen tehneelle henkilölle. Päivittyneet ehdot tai muutokset tulevat voimaan ilmoituspäivästä lukien.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näitä sopimusehtoja koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti. Mikäli sovintoon ei päästä kahden kuukauden kuluessa toisen osapuolen kirjallisesta reklamaatiosta, ratkaistaan erimielisyydet oikeusteitse suomenkielellä.

Tandemehdot – Kuopion laskuvarjourheilijat ry – 15.11.2021